Podatek od nieruchomości - osoby prawne

DN-1 | Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).

2017 r. – uchwała Nr XXXIV/705/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2018 r. – uchwała Nr LI/1119/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2019 r. - uchwała Nr II/15/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2020 r. - uchwała Nr XXI/423/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości .

2021 r. - uchwała Nr XXXIX/800/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2022 r. - uchwała Nr LIII/1118/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wymagane wnioski

Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na dany rok podatkowy na formularzu DN-1 według ustalonego wzoru i złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej w terminie do 31 stycznia roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie tego obowiązku lub zaistnienia zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości lub jej części mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Wymagane załączniki ZDN-1, ZDN-2
Jednostka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Deklaracja na podatek od nieruchomości
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Można przesłać z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa: /umrz/SkrytkaESP.
Sposób opłacania -
Termin załatwienia sprawy

W terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji Wydział Finansowy sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym i przypisuje kwotę zadeklarowanego podatku.

 

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

 Nie przysługuje odwołanie.

Opłata za odwołanie  -
Uwagi

 Uwagi

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa i złożyć korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15-go każdego miesiąca. Podatek jest płatny bez wezwania na numer rachunku bankowego ustalony przez organ podatkowy lub na rachunek:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
PKO BP S.A. O/Rzeszów
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Uchwały Rady Miasta Rzeszowa dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości:

1) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr II/16/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr II/16/2018

2) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr III/53/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Uchwała Nr III/53/2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/53/2018

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/53/2018

Uzasadnienie

Formularz stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz.312 z późn.zm.)

Oświadczenie zgodnie z §12 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz.U. z 2015 r., poz. 174 ze zm.)

3) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr IX/176/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr IX/176/2019

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: