Podatek rolny - osoby prawne

DR-1 | Deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie deklaracji na podatek rolny

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).

2017 r. - komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P., poz. 993) – 52,44 zł za 1 dt.

2018 r. -  komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P.2017, poz. 958) – 52,49 zł za 1 dt.

2019 r. -  komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P.2018, poz. 1004) – 54,36 zł za 1 dt.

2020 r. - komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P.2019, poz. 1017) – 58,46 zł za 1 dt.

2021 r. -  komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P.2020, poz. 982) – 58,55 zł za 1 dt.

2022 r. - komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P.2021, poz. 951) – 61,48 zł za 1 dt.

Wymagane wnioski

Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu DR-1 według ustalonego wzoru, złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym względnie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Wymagane załączniki ZDR-1, ZDR-2
Jednostka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Deklaracja na podatek rolny
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Można przesłać z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa: /umrz/SkrytkaESP.
Sposób opłacania -
  Termin załatwienia sprawy

  W terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji Wydział Finansowy sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym i przypisuje kwotę podatku.

  Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje odwołanie.

  Opłata za odwołanie -
   Uwagi

   Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
   1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
   2) od 1 ha pozostałych gruntów rolnych – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

   Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty na numer rachunku bankowego indywidualnie ustalony przez organ podatkowy dla danego podatnika lub na rachunek bankowy:
   Urząd Miasta Rzeszowa
   Ul. Rynek 1
   06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
   PKO BP S.A. O/Rzeszów
   Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

   Uchwały Rady Miasta Rzeszowa dotyczące zwolnień z podatku rolnego:

   1) Uchwała Rady Miasta Nr II/9/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

   Uchwała nr II/9/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 grudnia 2002 roku

   Uzasadnienie

   2) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr II/16/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Rzeszów

   Uchwała Nr II/16/2018

   Metryka
   • data utworzenia: 
   • data ostatniej poprawki: 
   • zatwierdzony: Tak
   • data zatwierdzenia: