Gospodarka komunalna

W tej sekcji znajdziesz formularz dotyczący deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/506-system-gospodarowania-odpadami-komunalnymi.html

Dane kontaktowe:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Hanasiewicza 10

35-103 Rzeszów

tel. 17 788 99 00 

DO-1 | Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2019 r. poz. 900 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r. poz. 1000 z późn.zm),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów (Dz. U. 2018 r. poz. 1844 ),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. 2018 r. poz. 562)

Wymagane wnioski

Złożenie poprawnie wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na odpowiednim obowiązującym w danym okresie dokumencie:

1.1 wzór formularza obowiązujący w okresie od dnia 01.07.2013 r. do dnia 24.04.2014 r.

 – załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/981/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

1.2. wzór formularza obowiązujący w okresie od dnia 25.04.2014 r. do dnia 28.06.2016r.

 – załącznik do uchwały Nr LXXI/1317/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 2014 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/981/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

1.3. wzór formularza obowiązujący od dnia 29.06.2016 r. do dnia 31 maja 2019 r.

 – załącznik do uchwały Nr XXVI/565/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

1.4. wzór formularza obowiązujący od dnia 01.06.2019 r.

 – załącznik do uchwały Nr X/211/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Wymagane załączniki ZN-1, ZN-1/A
Jednostka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Komunalnej
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP  - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP - w przypadku osoby posiadającej nieruchomość na własność (nie dotyczy to przypadków, gdzie jest współwłasność). 
W pierwszej kolejności należy wypełnić formularze z aktywnymi polami do wypełnienia - dokumenty DO-1 i ZN-1 i je zapisać na dysku komputera. Aktualnie obowiązujące formularze deklaracji można pobrać poniżej. Następnie należy wejść na link do elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, gdzie można złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi załączając wypełnione formularze DO-1 i ZN-1 obowiązujące od  1 marca 2020 roku. Przed załączeniem dokumentów należy wybrać urząd w którym chce się załatwić sprawę: GMINA MIASTO RZESZÓW – bardzo ważne, ponieważ tylko wtedy poprawie będzie można złożyć deklarację. W pozycji wybierz rodzaj pisma należy wybrać „wniosek”. W pozycji tytuł pisma należy wpisać – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po załączeniu do wniosku formularzy DO-1, ZN-1, a w przypadku trzech lub więcej współwłaścicieli ZN1/A, należy wniosek podpisać profilem zaufanym i wysłać do Gminy,
Sposób opłacania -
Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia poprawnie wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicielowi nieruchomości zostaje naliczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostaje wygenerowany indywidualny numer konta.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Opłata za odwołanie nie dotyczy
Uwagi

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Rzeszowa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca

następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. W przypadku wątpliwości organu co do prawidłowego wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości wezwany zostaje do złożenia wyjaśnień co do danych zawartych w złożonej deklaracji.

3. Składana deklaracja powinna zawierać:

- formularz DO – 1 – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- formularz ZN – 1 – Dane o nieruchomości – załącznik nr 1 do Deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1 (Załącznik ZN-1 przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel zobowiązany jest złożyć odrębne załączniki ZN-1 dla każdej nieruchomości. Załącznik ZN-1 należy składać oddzielnie dla każdego budynku),

- w przypadku, gdy nieruchomość znajduje się we współwłasności więcej niż dwóch współwłaścicieli formularz ZN-1/A – Dane o współwłaścicielach nieruchomości – załącznik nr 2 do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. W przypadku pytań lub wątpliwości informacje można uzyskać w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej ul. Hanasiewicza 10 lub pod nr telefonu 17-875-45-28.

5. Wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi można znaleźć na stronie BIP Miasta Rzeszowa w zakładce: "Wywóz śmieci, woda, ścieki".  

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: