Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

IN-1 | Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).

2017 r. – uchwała Nr XXXIV/705/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2018 r. – uchwała Nr LI/1119/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2019 r. - uchwała Nr II/15/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2020 r. - uchwała Nr XXI/423/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości .

2021 r. - uchwała Nr XXXIX/800/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2022 r. - uchwała Nr LIII/1118/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wymagane wnioski

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzona na formularzu IN-1 według ustalonego wzoru, złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku od nieruchomości lub zaistnienia zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości lub jej części mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Wymagane załączniki ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3
Jednostka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Można przesłać z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa: /umrz/SkrytkaESP.
Sposób opłacania -
Termin załatwienia sprawy

Wydział Finansowy w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok podatkowy. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości lub jej części, dokonuje się zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

Sposób załatwienia:

 1. Osobiście w siedzibie urzędu.
 2. Poprzez pocztę tradycyjną.
 3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Opłata za odwołanie -
  Uwagi

  Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany poprzez złożenie korekty informacji. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość podatku na rachunek podany w tej decyzji lub na rachunek:
  Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
  06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
  PKO BP S.A. O/Rzeszów
  Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

  Uchwały Rady Miasta Rzeszowa dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości:

  1) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr II/16/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Rzeszów

  Uchwała Nr II/16/2018

  2) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr III/53/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

  Uchwała Nr III/53/2018

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/53/2018

  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/53/2018

  Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/53/2018

  Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/53/2018

  Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/53/2018

  Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/53/2018

  Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/53/2018

  Uzasadnienie

  Formularz stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz.312 z późn.zm.)

  Oświadczenie zgodnie z §12 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz.U. z 2015 r., poz. 174 ze zm.)

  3) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr IX/176/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

  Uchwała Nr IX/176/2019

  Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: