Geodezja

W tej sekcji znajdziesz formularze dotyczące m.in. podziału nieruchomości, ustalenia numeru porządkowego, aktualizacji danych w Ewidencji Gruntów i Budynków, zgłoszenia prac geodezyjnych, przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Są tu również wnioski dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie gospodarstwa rolnego, wydania wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/1264-architektura-i-geodezja/1924-geodezja.html

Dane kontaktowe:

Wydział Geodezji  Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Kopernika 15

35-002 Rzeszów

tel. 17 875 48 00

P2 | Wniosek o udostępnienie zbioru danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

Informacja w sprawie udostępnienia zbioru danych z ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U z 2020r., poz.276)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz.393)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz.1781)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r. poz.917)

Wymagane wnioski

Formularz P2

Wymagane załączniki -wniosek złożony przez osobę uprawnioną,
-w przypadku udostępnienia danych osobie nie będącej właścicielem do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo od osoby lub podmiotu uprawnionego do ich otrzymania, bądź podać podstawę prawną upoważniającą do uzyskania danych,
Jednostka odpowiedzialna Wydział Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Formularz P2
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania Opłata za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obliczana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U z 2020r., poz.276) - zgodnie z tabelami od 1 do 15
Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735)

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – odmowa wydania wypisu z rejestru gruntów osobie nie spełniającej kryteriów wymienionych w art.24 ust.5 ustawy  z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U z 2020r., poz.276)

Opłata za odwołanie -
Uwagi

Zgodnie z art.24 ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U z 2020r., poz.276) starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:
1)właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2)organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2a)operatorów:
a)sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471, 875 i 1378),
b)systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565);
3)innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-2a, które mają interes prawny w tym zakresie.

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: