Architektura

W tej sekcji znajdziesz formularze wniosków, oświadczeń, zgłoszeń dotyczące m.in. pozwolenia na budowę, ustalenie warunków zabudowy, prawa dysponowania nieruchomością.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/274-wydzial-architektury.html

Dane kontaktowe:

Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Kopernika 15 

35-064 Rzeszów

tel. 17 875 43 40

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna

Art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021.741. t.j.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021.735. t.j. )
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546, z późn. zm.

Wymagane wnioski

Decyzja  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zostaje wydana na wniosek inwestora.

Wymagane załączniki • Wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego powinien zawierać określenie:
a. granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub - w przypadku jej braku - kopii mapy katastralnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/
b. charakterystyki inwestycji, obejmujące
-określenie zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby sposobu unieszkodliwiania odpadów,
-określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawionych w formie opisowej i graficznej,
-określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko
• Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących oraz wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszaru jak wyżej
• Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
-przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisk
-przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
• W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Architektury, Rzeszów, ul. Kopernika 15, tel.017-8754334
Dokumenty do wglądu Dostępne  w trakcie postępowania administracyjnego
Formularze papierowe Dostępne w sekretariacie Wydziału
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania Przelew na konto Urzędu Miasta Rzeszowa 
Termin załatwienia sprawy

W terminie do 65 dni od dnia wpływu wniosku

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Architektury w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłata za odwołanie -
Uwagi

Opłata  za decyzję 598 zł

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: