Architektura

W tej sekcji znajdziesz formularze wniosków, oświadczeń, zgłoszeń dotyczące m.in. pozwolenia na budowę, ustalenie warunków zabudowy, prawa dysponowania nieruchomością.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/274-wydzial-architektury.html

Dane kontaktowe:

Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Kopernika 15 

35-064 Rzeszów

tel. 17 875 43 40

B-1 | Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę

Informacja w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę

Podstawa prawna

Art. 33 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – (Dz.U.2020.1333 j.t. ze zm.)
Rozporządzenie z 24.08.2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. 2016. poz. 1493) do 19.09.2021r.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021.735. t.j.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546, z późn. zm.

Wymagane wnioski

Formularz B-1

Wymagane załączniki Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów; (w zależności od potrzeb: pozwolenie konserwatorskie, decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, pozwolenie wodnoprawne itp.) i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi;
• Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
• ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
• pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;
• w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
• w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
• umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji;
• w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
• oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
• w przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
• Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności
• Dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów wymaganych prawem właściwych uprawnień, tj. decyzja potwierdzająca posiadanie właściwych uprawnień i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania projektu) /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/
• W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony/
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Architektury, Rzeszów, ul. Kopernika 15, tel.017-8754334.
Dokumenty do wglądu W trakcie postępowania administracyjnego  w Wydziale Architektury
Formularze papierowe Dostępne w sekretariacie Wydziału Architektury
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania Przelew na konto Urzędu Miasta Rzeszowa 
Termin załatwienia sprawy

Sukcesywnie w kolejności wpływania wniosków w terminie 65 dni od złożenia wniosku.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Opłata za odwołanie -
Uwagi

Opłata za decyzje
Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:
1) na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: - za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1zł
- nie więcej niż 539 zł
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14zł
c) innego budynku – 48 zł
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł
e) budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g – 2143 zł
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra- 105 zł
h) innych budowli - 155zł
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
2) na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych - 50% stawek określonych w pkt 1

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: