Rejestracja pojazdów

Szczegółowe informacje znajdują się dodatkowo na stronie BIP Urzędy Miasta Rzeszowa pod adresem https://bip.erzeszow.pl/pl/321-pojazdy.html

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

Informacja w sprawie czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2020 r. poz. 110)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2020 r. poz. 256)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. 2004 r. nr 285 poz. 2856 z późn. zm.)
Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
Wymagane wnioski

Wniosek o wycofanie  pojazdu

Wymagane załączniki
dowód rejestracyjny pojazdu,
- karta pojazdu (jeśli była wydana),
- tablice rejestracyjne,
- dokument tożsamości (osoby składającej dokumenty),
- upoważnienie od właściciela pojazdu.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe

Wniosek o wycofanie  pojazdu

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłata za wycofanie pojazdu na okres:
- 2 miesięcy – 80 zł,
- 3 do 12 miesiąca – 4 zł/miesiąc,
- 13 do 24 miesiąca - 2 zł/miesiąc,
- 25 do 48 miesiąca – 0,25 zł/miesiąc.
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji przez pracownika Wydziału Komunikacji na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa,
NUMER KONTA: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 - w kasie urzędu  przy Placu Ofiar Getta 7.
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17,00 zł.
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni – art.127 § 2 oraz art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: