Rejestracja pojazdów

Szczegółowe informacje znajdują się dodatkowo na stronie BIP Urzędy Miasta Rzeszowa pod adresem https://bip.erzeszow.pl/pl/321-pojazdy.html

Wniosek o dokonanie zmiany adresu / nazwiska w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Informacja w sprawie dokonania zmiany adresu /nazwiska w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 t.j.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017 r. poz. 2355).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2130)vvvvvvvv

Wymagane wnioski

Wniosek o dokonanie zmiany adresu/nazwiska w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Wymagane załączniki Załączniki:
- dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu ( z aktualnymi badaniami technicznymi),
- karta pojazdu (jeśli była wydana),
- dokumenty potwierdzające zmianę danych (np. dowód osobisty, akt małżeństwa, poświadczenie zameldowania),
- dowód osobisty właściciela (oraz współwłaścicieli, jeśli występują)- do wglądu,
- ewentualne pełnomocnictwo do załatwienia sprawy.vvvvvv
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o dokonanie zmiany adresu/nazwiska w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Koszt wymiany dowodu rejestracyjnego - 54,50 zł.
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17 zł.
Wpłaty należy dokonać po zarejestrowaniu pojazdu w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7, w godzinach pracy Urzędu lub w Punkcie Obsługi Mieszkańców.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata za rejestrację pojazdów:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

-

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

 -

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: