Rejestracja pojazdów

Szczegółowe informacje znajdują się dodatkowo na stronie BIP Urzędy Miasta Rzeszowa pod adresem https://bip.erzeszow.pl/pl/321-pojazdy.html

Wniosek o wydanie wtórnika nalepki na szybę.

Informacja w sprawie wydania wtornika nalepki na szybę

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2020r. poz.110)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017r. poz.2355)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. 2130 t.j.)
Wymagane wnioski
Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę jest wydawany właścicielowi pojazdu lub osobie upoważnionej pisemnym upoważnieniem przez właściciela pojazdu. W przypadku firm - na podstawie upoważnienia podpisanego przez właściciela firmy lub osobę zarządzającą.
(Dowód tożsamości do wglądu).
Wymagane załączniki - dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu (jeśli była wydana),
- oświadczenie właściciela  pojazdu złożone  pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe wniosek o wydanie wtórnika nalepki na szybę
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłata - 19 zł
Opłatę można wnieść na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa (np. przelewem) lub w placówkach Banku PKO BP S.A.  w Urzędzie.
Rachunek nr 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525.
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: