Ośrodek Szkolenia Kierowców

Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców (niepowodująca rozszerzenia działalności regulowanej).

Informacja w sprawie zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiebiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Podstawa prawna
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.2020 r. poz. 1268)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256  z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
Wymagane wnioski
Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu - w przypadku, gdy zmiana danych wpisanych do rejestru powoduje zmianę zaświadczenia (np.: zmiana oznaczenia lub siedziby przedsiębiorcy, adresu ośrodka, zmniejszenia zakresu szkolenia).
Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłaty administracyjne:
Zawiadomienie o zmianie danych – jest wolne od opłat.
Opłaty skarbowe:
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.
Opłatę skarbową można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 
Termin załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia lub zmienionego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa o odmowie dokonania wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: