Geologia i gospodarka odpadami

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Informacja w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Podstawa prawna

- art. 41, art. 42 ust. 1, art. 43-44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.),
- część III pkt 43c, pkt 46 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Wymagane załączniki 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów w przypadkach określonych w art. 42 ust. 4a ustawy o odpadach.
3. Zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1, pkt 2 ustawy o odpadach.
4. Oświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3, pkt 4, pkt 5 ustawy o odpadach.
5. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
6. Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach.
7. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach.
8. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu Nie wymagane
Formularze papierowe

Tak

https://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/4295-wydawanie-zezwolen-na-zbieranie-odpadow.html#tresc

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Brak
Sposób opłacania 616 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia
Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków zezwolenia, jeżeli:
- dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50 % stawki za wydanie zezwolenia,
- treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100% stawki za wydanie zezwolenia.
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Termin wydania decyzji zgodnie z Kpa - do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: