Rolnictwo

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych / maku

Informacja w sprawie wydania zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. 2019, poz. 852 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy tabela część III pkt.29 ppkt. 1 (Dz.U. 2020, poz. 1546 ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).

Wymagane wnioski

1. Wniosek zawierający informacje zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. 2019, poz. 852 ze zm.), tj:
a) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;
b) informację o:
-odmianie maku lub konopi włóknistych,
- powierzchni uprawy
- numerze działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
c) oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 (dotyczy uprawy maku);
d) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65.
e) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
3. Umowa dzierżawy w przypadku uprawy na działkach nie będących własnością wnioskodawcy lub pisemna zgoda właściciela działki na której będzie prowadzona uprawa.
4. Umowa kontraktacji, zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw zobowiązanie do przetwarzania konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r (Dz.U. 2017 poz. 783 z późn. zm.).
5. Faktura zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.
6. podpisana klauzula RODO

Wymagane załączniki

1.oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 (dotyczy uprawy maku);
2.oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65.
3.określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
4.dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
5.faktura zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.
6.podpisana klauzula RODO

Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu 1.Umowa dzierżawy w przypadku uprawy na działkach nie będących własnością wnioskodawcy lub pisemna zgoda właściciela działki na której będzie prowadzona uprawa.
2.Umowa kontraktacji, zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw zobowiązanie do przetwarzania konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r (Dz.U. 2017 poz. 783 z późn. zm.).
Formularze papierowe

Tak

https://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/23103-wydawanie-zezwolen-na-uprawe-makukonopi-wloknistych.html#tresc

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Tak
Sposób opłacania Opłata skarbowa w wysokości 30,00 zł za wydanie decyzji
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej) lub decyzja administracyjna o odmowie wydania zezwolenia.Wpisanie zezwolenia do rejestru prowadzonego przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa.Prezydent wydaje decyzję nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, ul. Miedziana 4a,, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Zainteresowani uprawą konopi włóknistych powinni do końca września każdego roku złożyć do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 7,

35-064 Rzeszów, pisemne zgłoszenie w sprawie planowanej powierzchni uprawy maku lub konopi włóknistych.

W powyższym zgłoszeniu należy określić:

a. imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
b. miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
c. dane kontaktowe: telefon, adres e-mail,
d. wskazanie gatunku planowanej uprawy (mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste),
e. cel prowadzenia uprawy,
f. lokalizacja planowanej uprawy (nr działki, obręb),
g. powierzchnia planowanej uprawy

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: