Małżeństwa

Przyjmowanie zapewnień przedślubnych do ślubu cywilnego i konkordatowego następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w USC pod numerami telefonów: 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84.

Informację w sprawie wpisywania zagranicznych aktów małżeństwa do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego oraz wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą można uzyskać pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84.

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza – tłumaczenia pomocniczego do zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

Informacja w sprawie wydania wielojęzycznego formularza -tłumaczenia pomocniczego do zaświadczenia stwierdzającego, że  zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012
(Dz. Urz. UE L 200/1 z 26 lipca 2016 s. 1- 136),
• Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019, poz. 860),
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1397 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 463 z późn. zm.).

Wymagane wnioski

• Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza,
Oryginał dokumentu, do którego ma być dołączony formularz (zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z wydaniem wielojęzycznego formularza),
• Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty do wglądu Ważny dokumenty stwierdzający tożsamość
Formularze papierowe wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli Wnioskodawca może opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Sposób opłacania • 17 zł – należność za wydanie wielojęzycznego formularza należy uiścić:
1. przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 lub
2. na miejscu, w kasie urzędu parter pok. nr 4.


• 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy uiścić:
1. przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 lub
2. na miejscu, w kasie urzędu parter pok. nr 4.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:
• jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz,
• po wydaniu dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.

Termin załatwienia sprawy:
• 7 – 10 dni roboczych w przypadku, gdy wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza został złożony jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz,
• bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku, gdy wniosek o wydanie formularza został złożony po wydaniu dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.

 

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi

 Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: