Pozostałe

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Informacja w sprawie zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096.j.t..)
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U.2018.1382 j.t)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)

Wymagane wnioski

Formularz ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

Wymagane załączniki Nie dotyczy
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu dowód osobisty lub paszport
Formularze papierowe Formularz ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Czynności zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP. Możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną dotyczy osób mających potwierdzony profil zaufany.
Formularz ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY umożliwiający wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
Sposób opłacania Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie - w chwili przyjęcia zgłoszenia przez organ gminy.

 

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi

 Zgłoszenie powrotu  z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
Osoba, która zgłosiła wcześniej wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Zgłoszenia powrotu dokonuje się najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: