Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do sprostowania / uzupełnienia aktu: urodzenia / małżeństwa / zgonu.

Informacja w sprawie pełnomocnictwa do sprosowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)

Wymagane wnioski

 pełnomocnictwo do sprostowania /uzupełnienia  aktu stanu cywilnego

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna  Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość
Formularze papierowe pełnomocnictwo do sprostowania /uzupełnienia  aktu stanu cywilnego
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania

Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o sprostowanie albo o uzupełnienie aktu stanu cywilnego – 17,00 zł

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić:
  • przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
  • na miejscu, w kasie urzędu, parter, pok. nr 4.
Termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi

 Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: