Gospodarka komunalna

W tej sekcji znajdziesz formularz dotyczący deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/506-system-gospodarowania-odpadami-komunalnymi.html

Dane kontaktowe:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Hanasiewicza 10

35-103 Rzeszów

tel. 17 788 99 00 

ZN-1A | Dane o współwłaścicielach nieruchomości

Informacja w sprawie załącznika ZN-1/A do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2019 r. poz. 900 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r. poz. 1000 z późn.zm),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów (Dz. U. 2018 r. poz. 1844 ),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. 2018 r. poz. 562)

Wymagane wnioski

-

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Komunalnej
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Załącznik ZN-1/A do DO-1
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP  - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP - w przypadku osoby posiadającej nieruchomość na własność (nie dotyczy to przypadków, gdzie jest współwłasność). 
W pierwszej kolejności należy wypełnić formularze z aktywnymi polami do wypełnienia - dokumenty DO-1 i ZN-1 i je zapisać na dysku komputera. Aktualnie obowiązujące formularze deklaracji można pobrać poniżej. Następnie należy wejść na link do elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, gdzie można złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi załączając wypełnione formularze DO-1 i ZN-1 obowiązujące od  1 marca 2020 roku. Przed załączeniem dokumentów należy wybrać urząd w którym chce się załatwić sprawę: GMINA MIASTO RZESZÓW – bardzo ważne, ponieważ tylko wtedy poprawie będzie można złożyć deklarację. W pozycji wybierz rodzaj pisma należy wybrać „wniosek”. W pozycji tytuł pisma należy wpisać – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po załączeniu do wniosku formularzy DO-1, ZN-1, a w przypadku trzech lub więcej współwłaścicieli ZN1/A, należy wniosek podpisać profilem zaufanym i wysłać do Gminy,
Sposób opłacania -
Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia poprawnie wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami, właścicielowi nieruchomości zostaje naliczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostaje wygenerowany indywidualny numer konta.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi

 Uwagi

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: