Ochrona Środowiska

W tej sekcji znajdziesz formularze dotyczące m.in. zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, zgłaszania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Są tu również wnioski dotyczące ochrony przyrody (np. usunięcie drzew,wydawanie kart wędkarskich, zezwolenia na utrzymanie psów rasy uznawanej za agresywną, urzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców), rolnictwa (np. zwrot podatku akcyzowego, pozwolenie na uprawę maku lub konopii włówknistych, zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym) środowiska (np. decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu, pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza,zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza oraz instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne)

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem:https://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska.html

Dane kontaktowe:

Wydział Klimatu i Środowiska 

Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 7,

35-064 Rzeszów

tel. 17 788 99 00