Rolnictwo

Wniosek o potwierdzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Informacja w sprawie potwierdzania pisemnych umów dzierżawy zawartych w zwiazku z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników

Podstawa prawna

- art. 217 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

- art. 28 ust. 4 pkt. 1 lub art. 38 pkt 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2021 poz. 266)

- art. 2 ust. 1 pkt 1) lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2020 poz. 1546 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Wniosek wraz z klauzulą RODO

Wymagane załączniki Pisemna umowa dzierżawy zawarta  w związku z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i  Środowiska
Dokumenty do wglądu pisemna umowa dzierżawy zawarta  w związku z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników
Formularze papierowe

Tak

https://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/19213-potwierdzanie-pisemnych-umow-dzierzawy-zawartych-w-zwiazku-z-przepisami-o-ubezpieczeniu-spolecznym-rolnikow.html

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Nie
Sposób opłacania Brak opłat skarbowych za wydanie zaświadczenia
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie złożone do SKO w Rzeszowie za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaświadczenia,

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: