Ochrona przyrody

Wniosek o wydanie zaświadczenia czy grunt jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją

Informacja w sprawie wydania zaświadczenia czy grunt jest objety uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją

Podstawa prawna

- ustawa o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz. U. 2020r. poz.1463),
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz.256 ze zm.),
- część II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021 poz. 735).

Wymagane wnioski

wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z danymi osobowymi wnioskodawcy oraz oznaczeniem nieruchomości

Wymagane załączniki Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe

Tak

https://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/10363-wydanie-zaswiadczenia-czy-grunt-o-ktorym-mowa-w-art3-ustawy-o-lasach-jest-objety-uproszczonym-planem-urzadzenia-lasu-lub-decyzja-o-ktorej-mowa-w-art19-ust3-ustawy-o-lasach_.html#tresc

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Tak
Sposób opłacania Opłata skarbowa w wysokości 17 zł na nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 z tytułem „Zaświadczenie las”.
Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kpa – bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Brak

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: