Ochrona przyrody

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej / łowiectwa podwodnego

Informacja w sprawie  karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego

Podstawa prawna

- art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 ze zm.),
- § 5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003) – wysokość opłaty,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735)

Wymagane wnioski

Wniosek o wydawanie karty  wędkarskiej /karty łowiectwa podwodnego

Wymagane załączniki - klauzula RODO
- Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną lub dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie średnie branżowe lub wyższe w zakresie rybactwa.
- Aktualna fotografia legitymacyjna.
- Dokument tożsamości do wglądu.
- Dowód uiszczenia opłaty za kartę wędkarską/łowiectwa podwodnego.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku.
Pisemne umowy dzierżawy
Formularze papierowe

Tak

https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/SR/wnioski%202021/wniosek%20o%20wydanie%20karty%20w%C4%99dkarskiej.pdf

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Nie
Sposób opłacania 10 zł – opłata za wydanie karty wędkarskiej
Opłatę należy uiścić przez wpłatę na rachunek bankowy organu:
Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1
nr konta: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525
lub bezpośrednio w Kasach Urzędu przy ul. Kopernika 15 lub ul. Okrzei 1.
Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kpa - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.).

Opłata za odwołanie  Brak
Uwagi

Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat.
Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423- od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: