Rolnictwo

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracowniczego

Informacja w sprawie wydania zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracowniczego

Podstawa prawna

- art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. nr 54 poz. 310),
- część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.).

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów wraz z  klauzulą RODO

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe

Tak

https://bip.erzeszow.pl/338-ochrona-srodowiska/4303-wydawanie-zaswiadczenia-w-sprawie-okresow-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-do-stazu-pracowniczego.html#tresc

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Tak
Sposób opłacania Brak opłat skarbowych za wydanie zaświadczenia
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Przysługuje zażalenie na odmowę wydania zaświadczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Oświadczenie wnioskodawcy oraz zeznania świadków w sprawie braku dokumentów potwierdzających okresy pracy w gospodarstwie, może potwierdzić: pracodawca, notariusz, konsul RP albo oddział (inspektorat) ZUS.

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: