Ochrona przyrody

Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę / utrzymywanie chartów i ich mieszańców

Informacja w sprawie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Podstawa prawna

- art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. nr 135 poz. 909),
- art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.) oraz części III ust. 44 pkt 2 załącznika do ww. ustawy,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735) .

Wymagane wnioski

wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wymagane załączniki - dowód wniesienia opłaty skarbowej
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu - dokument potwierdzający zaszczepienie przeciwko wściekliźnie;
- dokument potwierdzający pochodzenie psa, rasę, wiek, płeć i sposób oznakowania
Formularze papierowe

Tak

https://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/4281-wydanie-decyzji-na-utrzymywanie-chartow-rasowych-lub-ich-mieszancow.html#tresc

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Nie
Sposób opłacania 82 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia
Opłatę należy uiścić przez wpłatę na rachunek bankowy organu:
Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1nr konta:
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
lub bezpośrednio w Kasach Urzędu przy ul. Kopernika 15 lub ul. Okrzei W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Termin wydania decyzji zgodnie z Kpa - do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Opłata za odwołanie  Brak
Uwagi

 Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: