Geologia i gospodarka odpadami

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Informacja w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Podstawa prawna

- art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 30 w związku z art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 poz. 1064, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).

Wymagane wnioski

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Wymagane załączniki dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia;
2) informację o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne;
3) mapę przedstawiającą projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego (współrzędne punktów wyznaczających granice obszaru górniczego i terenu górniczego podane w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „PL-1992”), wykonaną zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla (Dz. U. z 2014 r., poz. 1469), z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju - 6 egz.;
4) mapę topograficzną w skali 1:10000 z naniesionymi granicami obszaru i terenu górniczego oraz granicami szczególnych form ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków w sąsiedztwie nieruchomości w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność – 3 egz.;
5) dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej (dokumentacji geologicznej), jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
6) wypis z rejestru gruntów i mapę ewidencji gruntów z naniesionymi granicami złoża oraz obszaru i terenu górniczego – 3 egz.;
7) o ile jest wymagana - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia albo postanowienie o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
8) ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o ile jest wymagana;
9) opis sposobu prowadzenia ruchu zakładu górniczego i prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 i obowiązki określone w art. 129 ust. 1. ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
10) zaświadczenie z banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość środków finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu;
11) dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli nie jest osobą fizyczną;
12) ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
13) kopia wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami;
14) dowód wniesienia opłaty skarbowej,
15) pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora (tylko w przypadku, jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (jeżeli jest wymagana).
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu Nie wymagane
Formularze papierowe

Tak

https://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/4298-udzielenie-koncesji-na-wydobywanie-kopalin-ze-zloz.html#tresc

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Brak
Sposób opłacania

1) Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 616 zł
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Termin załatwienia sprawy

Termin wydania decyzji zgodnie z Kpa - do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Prezydent Miasta Rzeszowa jako organ administracji geologicznej jest właściwym organem do udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:
- obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
- wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
- działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: