Środowisko

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podstawa prawna - art. 71-75, art. 77-82, art. 84-85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) - zwana dalej ustawą OOŚ,
- § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
- część I pkt 45 i pkt 46 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
Wymagane wnioski

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane załączniki - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w postaci papierowej i elektronicznej oraz oświadczenie autora,
a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa
w art. 74a ust. 2 ustawy OOŚ, lub
- w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - karta informacyjną przedsięwzięcia
w postaci papierowej i elektronicznej,
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej,
w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie
ustawy OOŚ;
- mapa w postaci papierowej i elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy OOŚ, wraz z wyznaczoną odległością,
o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy OOŚ, sporządzona na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej,
- wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów
i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a ustawy OOŚ,
- w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy OOŚ, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew
i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji,
- analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 716),
- w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika Inwestora - oryginał pełnomocnictwa lub notarialne potwierdzony odpis pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe

Tak

https://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/4289-wydawanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach.html#tresc

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Tak, jednakże załączniki należy dostarczyć w oryginale (za wyjątkiem potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej).
Sposób opłacania 1. Opłata skarbowa:
- 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 105 zł – za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby,
- 205 zł - za zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika Inwestora opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Termin wydania decyzji zgodnie z Kpa - do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

 -

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: