Rolnictwo

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podstawa prawna

- art. 3 ust. 1 i ust. 2, art. 4, art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466),
- część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).

Wymagane wnioski

wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wymagane załączniki - klauzula RODO
- Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku.
- w przypadku dzierżawy ustnej, oświadczenie o dzierżawieniu gruntów z podaniem nr działki, obrębu, imienia i nazwiska wydzierżawiającego
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku.
Pisemne umowy dzierżawy.
Formularze papierowe

Tak

https://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/4304-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej.html#tresc

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Tak, ale faktury w oryginałach do wglądu
Sposób opłacania Brak opłat skarbowych za wydanie decyzji
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Termin wydania decyzji zgodnie z Kpa - do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:
- od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: