Ochrona przyrody

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Informacja w sprawie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Podstawa prawna

- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 638)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. nr 77 poz. 687),
- część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735)

Wymagane wnioski

Wiosek o wydanie zezwolenia  na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wymagane załączniki - dowód wniesienia opłaty skarbowej
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu - dokument potwierdzający zaszczepienie przeciwko wściekliźnie;
- dokument potwierdzający pochodzenie psa, rasę, wiek, płeć i sposób oznakowania
Formularze papierowe

Tak

https://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/4280-wydawanie-zezwolenia-na-utrzymywanie-psa-rasy-uznawanej-za-agresywna.html#tresc

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Nie
Sposób opłacania

82 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia
Opłatę należy uiścić przez wpłatę na rachunek bankowy organu:
Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1nr konta:
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
lub bezpośrednio w Kasach Urzędu przy ul. Kopernika 15 lub ul. Okrzei W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Termin załatwienia sprawy

Termin wydania decyzji zgodnie z Kpa - do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Opłata za odwołanie  Brak
Uwagi

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:
1. amerykański pit bull terrier,
2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
3. buldog amerykański,
4. dog argentyński,
5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
6. tosa inu,
7. rottweiler,
8. akbash dog,
9. anatolian karabash,
10. moskiewski stróżujący,
11. owczarek kaukaski.

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: