Gospodarka wodna

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Informacja w sprawie zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 Brak

Podstawa prawna

- Art. 152, art. 180 pkt 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1510 j.t.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2019 poz. 1311)
- Część I pkt 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).

Wymagane wnioski

Zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagane załączniki - mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków,
- aprobatę (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków,
- kopię dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji),
- pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu - mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków,
- aprobatę (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków,
- kopię dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji),
- pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika,
Formularze papierowe

Tak 

https://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/4285-zgloszenie-instalacji-przydomowej-oczyszczalni-sciekow.html#tresc

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Tak, ale załączniki w oryginałach do wglądu
Sposób opłacania

120 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Opłatę należy uiścić przez wpłatę na rachunek bankowy organu:
Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1
nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
lub bezpośrednio w Kasach Urzędu przy ul. Kopernika 15 lub ul. Okrzei 1.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni (zgłoszenie uznaje się za przyjęte, jeśli 30 dni od daty zgłoszenia Prezydent Miasta Rzeszowa nie wniesie sprzeciwu).

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

1. Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, należy dokonać:
a) na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji,
b) w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem zgłoszenia – w przypadku instalacji eksploatowanej;
2. Zgłoszenia dokonuje prowadzący instalację lub pełnomocnik w imieniu strony, dołączając pełnomocnictwo.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: