Geologia i gospodarka odpadami

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną

Informacja w sprawie wydawania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną

Podstawa prawna

- art. 88-93 w związku z art. 156 ust. 1 pkt. 3, art. 6 ust. 2 pkt. 1 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 poz. 1064, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015 r. poz. 987),
- część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.).

Wymagane wnioski

wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

Wymagane załączniki - 4 egzemplarze dokumentacji geologicznej w postaci papierowej oraz w 4 egzemplarze w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł
- pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora (tylko w przypadku, jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (jeżeli jest wymagana).
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu Nie wymagane
Formularze papierowe

Tak

https://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/4297-wydawanie-decyzji-zatwierdzajacej-dokumentacje-geologiczna.html#tresc

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Brak
Sposób opłacania Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Termin wydania decyzji zgodnie z Kpa - do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: