Ochrona przyrody

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów UE

Informacja w sprawie wpisu lub wykreślenia z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów miedzynarodowych

Podstawa prawna

- art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 55 ze zm.),
- część I pkt 19 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).

Wymagane wnioski

Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru.

Wymagane załączniki -Oryginał lub potwierdzoną kopię zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.
- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe

Tak

https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/SR/wnioski%202021/wniosek%20o%20wpis%20do%20rejestru%20zwierz%C4%85t%20egzotycznych.pdf

https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/SR/wnioski%202021/wniosek%20o%20wykre%C5%9Blenie%20z%20rejestru%20zwierz%C4%85t%20egzotycznych.pdf

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Nie
Sposób opłacania

- 26 zł – opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt, od każdego gatunku zwierząt (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu zwierząt przy rejestracji),
- nie wnosi się opłaty za zmianę danych zawartych w rejestrze oraz za wykreślenie zwierząt z rejestru.

Opłatę należy uiścić przez wpłatę na rachunek bankowy organu:
Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1
nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
lub bezpośrednio w Kasach Urzędu, przy ul. Kopernika 15 lub ul. Okrzei 1.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Termin załatwienia sprawy

1. W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami czas oczekiwania na decyzję nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc.
2. Zgodnie z art. 35 Kpa do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Wydanie zaświadczenia odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie  Brak
Uwagi

a) Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci; wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
b) W imieniu osoby małoletniej, która nie ukończyła 13-go roku życia, wniosek składa jej przedstawiciel ustawowy – rodzic lub opiekun prawny.
c) Inna osoba (w tym współmałżonek) może złożyć wniosek w imieniu posiadacza, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (upoważnienia), udzielonego składającemu wniosek przez posiadacza zwierzęcia.
d) Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy:
- ogrodów zoologicznych,
- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu tymi zwierzętami,
- czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.
e) Dokumentem potwierdzającym legalność pochodzenia zwierzęcia jest:
- zezwolenie na import zwierzęcia do kraju albo
- zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo
- dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli albo
- inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia (wydany zgodnie z przepisami prawa poszczególnych państw członkowskich UE).
f) Listę zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zawiera rozporządzenie Komisji UE nr 2017/160 z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
g) Wpisanie zwierzęcia do rejestru zostaje potwierdzone wydaniem zaświadczenia.

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: