Środowisko

Zgłoszenie eksploatacji instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza, której użytkowanie nie wymaga pozwolenia

Informacja w sprawie zgłoszenia eksploatacji instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza, której użytkowanie nie wymaga pozwolenia

Podstawa prawna

- art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1510),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 881),
- część I pkt 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Wymagane wnioski

formularz zgłoszenia eksploatacji instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza, której użytkowanie nie wymaga pozwolenia

Wymagane załączniki - informacje określone w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe

Tak

https://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/4292-zgloszenie-instalacji-wprowadzajacej-gazy-i-pyly-do-powietrza-ktora-nie-wymaga-pozwolenia.html#tresc

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Tak
Sposób opłacania

1. Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia – 120 zł.
2. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić oryginał pełnomocnictwa lub poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Termin załatwienia sprawy

 Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji - sprzeciwu do przyjęcia zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Opłata za odwołanie  Brak
Uwagi

 -

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: