Środowisko

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub/i pyłów do powietrza

Informacja w sprawie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza

Podstawa prawna

- art. 184 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1031, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87),
- rozporządzenie Ministra rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia
24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 881),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
- część I pkt 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Wymagane wnioski

wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wymagane załączniki - operat ochrony powietrza,
- zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,
- oświadczenie do jakiej grupy przedsiębiorców zaliczany jest wnioskodawca zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców (dotyczy mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców),
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe

Tak 

https://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/4291-wydawanie-pozwolen-na-wprowadzanie-gazow-lub-pylow-do-powietrza.html#tresc

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP

Tak, jednakże załączniki należy dostarczyć w oryginale (za wyjątkiem potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej).

Sposób opłacania

1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
- 2011 zł – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- 506 zł – w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (w takim przypadku do wniosku należy dołączyć oświadczenie do jakiej grupy przedsiębiorców zaliczany jest wnioskodawca zgodnie z ustawą
Prawo przedsiębiorców),
- 506 zł – pozostałe.
2. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego – 150% stawki za wydanie pozwolenia.
3. Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków pozwolenia, jeżeli:
- dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50 % stawki za wydanie pozwolenia,
- treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100% stawki za wydanie pozwolenia.
4. Opłata skarbowa za zmianę pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację: 10 zł.
5. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić oryginał pełnomocnictwa lub poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Termin załatwienia sprawy

Termin wydania decyzji zgodnie z Kpa - do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie brak
Uwagi

 Uwagi

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: