Gospodarka wodna

Wniosek o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów

Informacja w sprawie  wydania decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów

Podstawa prawna

- art. 20, art. 22 i 22a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, z późn. zm),
- część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów

Wymagane załączniki Wymagane dokumenty, tj.:
a) imię, nazwisko, adres osoby obowiązanej do rekultywacji gruntów,
b) kierunek i termin wykonania rekultywacji,
c) projekt rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
d) planowany zakres i sposób rekultywacji oraz termin jej zakończenia,
e) tytuł prawny do terenu,
f) wypis pełny z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem,
g) mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.
h) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu Brak
Formularze papierowe

Tak

https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/SR/wnioski 2021/Wniosek_o_wydanie_decyzji_okreslajacej_kierunek_rekultywacji_gruntow.pdf

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Tak
Sposób opłacania

10 zł – opłata za wydanie decyzji.

Opłatę należy uiścić przez wpłatę na rachunek bankowy organu:
Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1
nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 lub bezpośrednio w Kasach Urzędu, przy ul. Kopernika 15 lub ul. Okrzei 1.

Termin załatwienia sprawy

Termin wydania decyzji zgodnie z Kpa - do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: