Geologia i gospodarka odpadami

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Informacja w sprawie wydawania pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Podstawa prawna

- art. 180 pkt 3, art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 188 art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.),
- część III pkt 40, pkt 46 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wymagane załączniki 1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
2. Informacja o posiadaniu tytułu prawnego do miejsca magazynowania odpadów.
3. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
5. Operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.).
6. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.).
7. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację, o którym mowa w art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 poz. 1219, z późn. zm.).
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu Nie wymagane
Formularze papierowe

Tak 

https://bip.erzeszow.pl/pl/338-ochrona-srodowiska/4294-wydawanie-pozwolen-na-wytwarzanie-odpadow.html#tresc

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Brak
Sposób opłacania

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
- 2011 zł – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- 506 zł – w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (w takim przypadku do wniosku należy dołączyć oświadczenie do jakiej grupy przedsiębiorców zaliczany jest wnioskodawca zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców),
- 506 zł – pozostałe.
2. Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków pozwolenia, jeżeli:
- dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50 % stawki za wydanie pozwolenia,
- treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100% stawki za wydanie pozwolenia.
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Termin załatwienia sprawy

Termin wydania decyzji zgodnie z Kpa - do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: