Ochrona przyrody

Wniosek o skreślenie z rejestru / zmianę danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE

Informacja w sprawie wykreślenia z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych

Podstawa prawna

- art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 55 ze zm.),
- część I pkt 19 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).

Wymagane wnioski

Wniosek o dokonanie wykreślenia z rejestru

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Wydział Klimatu i Środowiska
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe

Tak

 https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/SR/wnioski%202021/wniosek%20o%20wykre%C5%9Blenie%20z%20rejestru%20zwierz%C4%85t%20egzotycznych.pdf

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania

- nie wnosi się opłaty za zmianę danych zawartych w rejestrze oraz za wykreślenie zwierząt z rejestru.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Termin załatwienia sprawy

Wykreślenie okazów z rejestru odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

a) Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci; wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
b) W imieniu osoby małoletniej, która nie ukończyła 13-go roku życia, wniosek składa jej przedstawiciel ustawowy – rodzic lub opiekun prawny.
c) Inna osoba (w tym współmałżonek) może złożyć wniosek w imieniu posiadacza, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (upoważnienia), udzielonego składającemu wniosek przez posiadacza zwierzęcia.
d) Wypisanie zwierzęcia z rejestru może zostać potwierdzone wydaniem zaświadczenia.

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: