Podatek rolny - osoby fizyczne

IR-1 | Informacja o gruntach

Informacja w sprawie podatku rolnego

Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).

2017 r. - komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P., poz. 993) – 52,44 zł za 1 dt.

2018 r. -  komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P.2017, poz. 958) – 52,49 zł za 1 dt.

2019 r. -  komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P.2018, poz. 1004) – 54,36 zł za 1 dt.

2020 r. - komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P.2019, poz. 1017) – 58,46 zł za 1 dt.

2021 r. -  komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P.2020, poz. 982) – 58,55 zł za 1 dt.

2022 r. - komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P.2021, poz. 951) – 61,48 zł za 1 dt.
Wymagane wnioski Informacja o gruntach sporządzona na formularzu IR-1 według ustalonego wzoru, złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym, względnie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.
Wymagane załączniki ZIR-1, ZIR-2
Jednostka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Informacja o gruntach IR-1
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Można przesłać z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa: /umrz/SkrytkaESP.
Sposób opłacania -
  Termin załatwienia sprawy

  Wydział Finansowy w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji o gruntach (IR-1) załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok podatkowy. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania gruntu lub jego części, dokonuje się zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

  Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
  Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

  Opłata za odwołanie -
   Uwagi

   Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany poprzez złożenie korekty informacji.

   Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
   1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
   2) od 1 ha pozostałych gruntów rolnych – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

   Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość podatku na rachunek podany w tej decyzji lub na rachunek:
   Urzędu Miasta Rzeszowa
   ul. Rynek 1
   06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
   PKO BP S.A. O/Rzeszów
   Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

   Uchwały Rady Miasta Rzeszowa dotyczące zwolnień z podatku rolnego:


   1) Uchwała Rady Miasta Nr II/9/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

   Uchwała nr II/9/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 grudnia 2002 roku

   Uzasadnienie

   2) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr II/16/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Rzeszów

   Uchwała Nr II/16/2018

   Metryka
   • data utworzenia: 
   • data ostatniej poprawki: 
   • zatwierdzony: Tak
   • data zatwierdzenia: