Geodezja

W tej sekcji znajdziesz formularze dotyczące m.in. podziału nieruchomości, ustalenia numeru porządkowego, aktualizacji danych w Ewidencji Gruntów i Budynków, zgłoszenia prac geodezyjnych, przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Są tu również wnioski dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie gospodarstwa rolnego, wydania wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/1264-architektura-i-geodezja/1924-geodezja.html

Dane kontaktowe:

Wydział Geodezji  Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Kopernika 15

35-002 Rzeszów

tel. 17 875 48 00

Wniosek o wyrażenie zgody (wydanie decyzji) na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych stanowiących: działkę / działki / część działki

Informacja w sprawie wniosku o wyłaczenie gruntu z produkcji rolnej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U z 2017r., poz.1161)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735)

Wymagane wnioski

Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Wymagane załączniki

2 egzemplarze mapy uzupełniającej z wykazem zmian

Jednostka odpowiedzialna Wydział Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tekst jednolity Dz. U z 2020r., poz.1546)

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735)

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Opłata za odwołanie -
Uwagi

Postępowanie administracyjne zakończone decyzją administracyjną, od której służy odwołanie.

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: