Geodezja

W tej sekcji znajdziesz formularze dotyczące m.in. podziału nieruchomości, ustalenia numeru porządkowego, aktualizacji danych w Ewidencji Gruntów i Budynków, zgłoszenia prac geodezyjnych, przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Są tu również wnioski dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie gospodarstwa rolnego, wydania wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/1264-architektura-i-geodezja/1924-geodezja.html

Dane kontaktowe:

Wydział Geodezji  Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Kopernika 15

35-002 Rzeszów

tel. 17 875 48 00

Wniosek o podział nieruchomości

Informacja w sprawie podziału nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020r., poz.1190)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735)

Wymagane wnioski

Wniosek o podział nieruchomości

Wymagane załączniki 1. stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
2.wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3a. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
4. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 w/w ustawy,
5. protokół przyjęcia granic nieruchomości,
6. wykaz zmian gruntowych,
7.wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
8. mapę z projektem podziału.
Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art.93 ust.4 i ust.5, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art.96 ust.1a, dokumenty wymienione wust.1a pkt.5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art.97 ust.1b w/w ustawy.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o podział nieruchomości
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tekst jednolity Dz. U z 2020r., poz.1546)
Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735)

 Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Opłata za odwołanie -
Uwagi

Postępowanie administracyjne zakończone decyzją administracyjną, od której służy odwołanie.

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: