Geodezja

W tej sekcji znajdziesz formularze dotyczące m.in. podziału nieruchomości, ustalenia numeru porządkowego, aktualizacji danych w Ewidencji Gruntów i Budynków, zgłoszenia prac geodezyjnych, przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Są tu również wnioski dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie gospodarstwa rolnego, wydania wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/1264-architektura-i-geodezja/1924-geodezja.html

Dane kontaktowe:

Wydział Geodezji  Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Kopernika 15

35-002 Rzeszów

tel. 17 875 48 00

Wniosek o dokonanie aktualizacji danych w Ewidencji Gruntów i Budynków

Informacja w sprawie dokonania aktualizacji danych w Ewidencji Gruntów i Budynków

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz.393)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U z 2020r., poz.276)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz.1781)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735)

Wymagane wnioski

Wniosek zgłoszenie zmian w EGiB

Wymagane załączniki Dokumenty będące podstawą zmian w bazie ewidencyjnej określone zostały w art.22, art.23 i art.24 ust.2b pkt.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, są to w szczególności akty notarialne, prawomocne orzeczenia sądu, ostateczne decyzje administracyjne, odpisy z ksiąg wieczystych (oryginały lub odpisy dokumentów), odpisy dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji, dokumentacja geodezyjna i kartograficzna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierająca wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz akty normatywne i dane wynikające z publicznych ewidencji i rejestrów.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa
Dokumenty do wglądu TAK
Formularze papierowe Wniosek zgłoszenie zmian w EGiB
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP
Sposób opłacania Nie pobiera się opłaty
Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art.23 ust.7 i art.24 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U z 2020r., poz.276)
Zgodnie z §47 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz.393)

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Opłata za odwołanie -
Uwagi

Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej od której służy odwołanie zgodnie z art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U z 2020r., poz.276)

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: