Geodezja

W tej sekcji znajdziesz formularze dotyczące m.in. podziału nieruchomości, ustalenia numeru porządkowego, aktualizacji danych w Ewidencji Gruntów i Budynków, zgłoszenia prac geodezyjnych, przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Są tu również wnioski dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie gospodarstwa rolnego, wydania wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/1264-architektura-i-geodezja/1924-geodezja.html

Dane kontaktowe:

Wydział Geodezji  Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Kopernika 15

35-002 Rzeszów

tel. 17 875 48 00

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Informacja w sprawie zawiadomienia o przekazaniu wyników zgoszonych prac geodezyjnych

Podstawa prawna

Art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t.j z późn. zm.

Wymagane wnioski

Druk  „Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych”

Wymagane załączniki - Operat techniczny
- Zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10–12 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Jednostka odpowiedzialna Wydział Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa– Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.Główna
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe https://bip.erzeszow.pl/pl/278-wydzial-geodezji/2111-grodzki-osrodek-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej/6080-druki-i-pliki-do-pobrania.html
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Brak
Sposób opłacania

Brak opłat

Termin załatwienia sprawy

Weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:
- do 1 ha – nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
- powyżej 1 ha do 10 ha – nie później niż w terminie 10 dni roboczych,
- powyżej 10 ha – nie później niż w terminie 20 dni roboczych,licząc od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.
Do terminów nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

- W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.
- Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych, wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac
geodezyjnych.
- Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego– w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Opłata za odwołanie

 Brak

Uwagi

 Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: