Geodezja

W tej sekcji znajdziesz formularze dotyczące m.in. podziału nieruchomości, ustalenia numeru porządkowego, aktualizacji danych w Ewidencji Gruntów i Budynków, zgłoszenia prac geodezyjnych, przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Są tu również wnioski dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie gospodarstwa rolnego, wydania wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/1264-architektura-i-geodezja/1924-geodezja.html

Dane kontaktowe:

Wydział Geodezji  Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Kopernika 15

35-002 Rzeszów

tel. 17 875 48 00

ZUD | Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej

Informacja w sprawie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t.j)

Wymagane wnioski

- wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej (projektowanych) sieci uzbrojenia terenu

Wymagane załączniki - co najmniej 2 egzemplarze sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. 
Jednostka odpowiedzialna Wydział Geodezji Oddział Obsługi Narad Koordynacyjnych
UM Rzeszowa
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe https://bip.erzeszow.pl/pl/278-wydzial-geodezji/2112-wnioski-do-pobraniawypelnienia.html
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Brak
Sposób opłacania Gotówka/przelew po wystawienie rachunku na podstawie wniosku
Opłaty dla jednego wniosku pobierane są (liczone oddzielnie dla sieci i przyłączy) w wysokości:
- za pierwszy rodzaj sieci uzbrojenia terenu - 150,0 zł,
- za każdy następny rodzaj sieci uzbrojenia terenu - 105, 0 zł,
- za pierwszy rodzaj przyłącza - 105,0 zł,
- za każdy następny rodzaj przyłącza - 73,5 zł.
Termin załatwienia sprawy

- Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego,
- W przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, o którym mowa starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów.

Tryb odwoławczy

Brak

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: