Architektura

W tej sekcji znajdziesz formularze wniosków, oświadczeń, zgłoszeń dotyczące m.in. pozwolenia na budowę, ustalenie warunków zabudowy, prawa dysponowania nieruchomością.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/274-wydzial-architektury.html

Dane kontaktowe:

Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Kopernika 15 

35-064 Rzeszów

tel. 17 875 43 40

B-2 | Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Podstawa prawna

art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – (Dz.U.2020.1333 j.t. ze zm.)
Rozporządzenie z 12.02.2021r.. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz. U. 2021r.poz. 304)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021.735. t.j.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546, z późn. zm.

Wymagane wnioski

Formularz  PB-2a

Wymagane załączniki oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
• w przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony/
• trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
• decyzję o warunkach zabudowy, jeśli jest ona wymagana wg ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w przypadku budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
• w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Architektury, Rzeszów, ul. Kopernika 15, tel.017-8754334
Dokumenty do wglądu W trakcie postępowania administracyjnego  w Wydziale Architektury
Formularze papierowe Dostępne w sekretariacie Wydziału Architektury
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania Przelew na konto Urzędu Miasta Rzeszowa 
Termin załatwienia sprawy

W terminie 21 dni od złożenia wniosku.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Opłata za odwołanie -
Uwagi

Budowa: 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej - nie więcej niż 539 zł

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: