Architektura

W tej sekcji znajdziesz formularze wniosków, oświadczeń, zgłoszeń dotyczące m.in. pozwolenia na budowę, ustalenie warunków zabudowy, prawa dysponowania nieruchomością.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/274-wydzial-architektury.html

Dane kontaktowe:

Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Kopernika 15 

35-064 Rzeszów

tel. 17 875 43 40

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę

Podstawa prawna

art. 40 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – (Dz.U.2020.1333 j.t. ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546, z późn. zm.)
rozporządzenie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie Określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu. (Dz.U.2021.322)

Wymagane wnioski

Formularz PB-9

Wymagane załączniki Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
• Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora – jeżeli nowy inwestor działa przez pełnomocnika.
• Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
• Zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana
zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Architektury, Rzeszów, ul. Kopernika 15, tel.017-8754334.
Dokumenty do wglądu W trakcie postępowania administracyjnego  w Wydziale Architektury
Formularze papierowe Dostępne w sekretariacie Wydziału Architektury
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania Przelew na konto Urzędu Miasta Rzeszowa 
Termin załatwienia sprawy

Sukcesywnie w kolejności wpływania wniosków w terminie 2 miesięcy.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Opłata za odwołanie -
Uwagi

opłata  - 90 zł

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: