Architektura

W tej sekcji znajdziesz formularze wniosków, oświadczeń, zgłoszeń dotyczące m.in. pozwolenia na budowę, ustalenie warunków zabudowy, prawa dysponowania nieruchomością.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/274-wydzial-architektury.html

Dane kontaktowe:

Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Kopernika 15 

35-064 Rzeszów

tel. 17 875 43 40

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Informacja w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa prawna

• Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021.741 t.j. )
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021.735. t.j.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546, z późn. zm.

Wymagane wnioski

Decyzja zostaje wydana na wniosek inwestora

Wymagane załączniki • zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie decyzji
• oświadczenie nowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji o warunkach zabudowy
• kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy
• pełnomocnictwo, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
• opłata skarbowa
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Architektury, Rzeszów, ul. Kopernika 15, tel.017-8754334
Dokumenty do wglądu W trakcie postępowania administracyjnego  w Wydziale Architektury
Formularze papierowe Dostępne w sekretariacie Wydziału
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania Przelew na konto Urzędu Miasta Rzeszowa 
Termin załatwienia sprawy

Sukcesywnie w kolejności wpływania wniosków w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Architektury w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłata za odwołanie -
Uwagi

Opłata  za decyzję 56 zł

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: