Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

W tej sekcji znajdziesz formularze dotyczące m.in. wpisu do ewidencji  działaności gospodarczej.

Są tu również wnioski dotyczące zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ewidencji czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych, usługowych.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/339-dzialalnosc-gospodarcza.html

Dane kontaktowe:

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Plac Ofiar Getta 7

35-002 Rzeszów

tel. 17 788 99 00

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych DETAL/GASTRONOMIA

Podstawa prawna

            
- Art. 18, oraz art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Uchwała nr LX/1424/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
- Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LX/1425/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży na terenie Miasta Rzeszowa
- Uchwała Nr LII/1107/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 września 2021r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Rzeszowa
- Art.104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego definiujący sposób prowadzenia postępowania

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych DETAL/GASTRONOMIA

Wymagane załączniki
Do wniosku należy dołączyć:

 - Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 - Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 - Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Jednostka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych DETAL/GASTRONOMIA
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP tak
Sposób opłacania

1. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w następującej wysokości:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 525 złotych,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 złotych,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 2100 złotych.

2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Dla przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, których roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

- 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim,
- 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku   poprzednim,
- 77 000 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim.

Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Numer rachunku bankowego:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Bank PKO BP S.A.

29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń istnieje możliwość dokonywania płatności kartą za pośrednictwem terminala płatniczego za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin załatwienia sprawy

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

- Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18%   zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu;
Decyzja o odmowie wydania zezwolenia;
- Decyzja o wygaśnięciu zezwolenia;
- Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego.

Termin załatwiania sprawy – do trzydziestu dni.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Rzeszowa może być prowadzona po spełnieniu następujących warunków:

- posiadanie zezwolenia,
- wniesienia opłaty,
- zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
- w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów   alkoholowych    odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,
- posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
- wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
- zgłoszenie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
- prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2,
- przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

2. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z braku oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Metryka