Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

W tej sekcji znajdziesz formularze dotyczące m.in. wpisu do ewidencji  działaności gospodarczej.

Są tu również wnioski dotyczące zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ewidencji czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych, usługowych.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/339-dzialalnosc-gospodarcza.html

Dane kontaktowe:

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Plac Ofiar Getta 7

35-002 Rzeszów

tel. 17 788 99 00

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

- Art. 18¹ ust. 1,2,3, art. 11¹ oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Uchwała nr LX/1424/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
- Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LX/1425/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży na terenie      Miasta Rzeszowa
- Uchwała Nr LII/1107/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 września 2021r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów      alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Rzeszowa
- Art.104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, definiujący sposób prowadzenia postępowania
        

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane załączniki 1. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych *
2. dowód wpłaty za korzystanie z zezwolenia *
3. pisemna zgoda organizatora imprezy
4. pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

* pkt 1 i pkt 2 nie dotyczy przypadków zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa
Jednostka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP tak
Sposób opłacania

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i tak:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 43,75 złotych,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 43,75 złotych,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 175,00 złotych.


Numer konta bankowego:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 36-064 Rzeszów
Bank PKO BP S.A.

29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń istnieje możliwość dokonywania płatności kartą za pośrednictwem terminala płatniczego za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin załatwienia sprawy

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

- Decyzja - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5%  do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18%      zawartości alkoholu;
Decyzja o odmowie wydania zezwolenia;
- Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego.

Termin załatwiania sprawy – do czternastu dni.

Zezwolenia wydawane są na okres 2 dni.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

Wnioski o wydanie jednorazowych zezwoleń należy składać w terminie 14 dni przed planowaną imprezą.

Metryka