Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

W tej sekcji znajdziesz formularze dotyczące m.in. wpisu do ewidencji  działaności gospodarczej.

Są tu również wnioski dotyczące zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ewidencji czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych, usługowych.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/339-dzialalnosc-gospodarcza.html

Dane kontaktowe:

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Plac Ofiar Getta 7

35-002 Rzeszów

tel. 17 788 99 00

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

 - Art. 18 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 - Art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, definiujący sposób prowadzenia postępowania.
        

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane załączniki - podanie okresu (terminu) wyprzedaży nie dłuższego niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia,
- zestawienie zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w poszczególnych rodzajach zezwoleń.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP tak
Sposób opłacania

 Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wynosi:

   - 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
   - 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
   - 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.


Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Bank PKO BP S.A.

29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 25

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń istnieje możliwość dokonywania płatności kartą za pośrednictwem terminala płatniczego za wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.

Termin załatwienia sprawy

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu.

Termin załatwiania sprawy – do czternastu dni.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

Metryka

-