Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

W tej sekcji znajdziesz formularze dotyczące m.in. wpisu do ewidencji  działaności gospodarczej.

Są tu również wnioski dotyczące zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ewidencji czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych, usługowych.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/339-dzialalnosc-gospodarcza.html

Dane kontaktowe:

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Plac Ofiar Getta 7

35-002 Rzeszów

tel. 17 788 99 00

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Podstawa prawna

- Art. 18­1 ust 4 i 5, oraz art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Uchwała nr LX/1424/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
- Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LX/1425/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży na   terenie Miasta Rzeszowa
- Uchwała Nr LII/1107/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 września 2021r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż   napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Rzeszowa
- Art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, definiujący sposób prowadzenia postępowania

      

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP tak
Sposób opłacania


1. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w następującej wysokości:

 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 525 złotych,
 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 525 złotych,
 - powyżej 18% zawartości alkoholu – 2100 złotych.

2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

3. Dla przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, których roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

-37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim,
-37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku   poprzednim,
-77 000 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim

Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem.

Numer konta bankowego:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Bank PKO BP S.A.

29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń istnieje możliwość dokonywania płatności kartą za pośrednictwem terminala płatniczego za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin załatwienia sprawy

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

- Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (w wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu;
- Decyzja o wygaśnięciu zezwolenia;
- Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego;
- Decyzja o odmowie wydania zezwolenia.

Termin załatwiania sprawy – do czternastu dni.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o więcej niż jeden rodzaj zezwolenia np. na A i B, to na każdy rodzaj zezwolenia należy złożyć oddzielny wniosek.

Przedsiębiorca ubiegający się o w/w zezwolenie powinien posiadać w przedmiocie działalności kod PKD 56.21.Z

Metryka