Transport drogowy

Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy.

Informacja w sprawie zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz.2140 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2463)
Wymagane wnioski

Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy

Wymagane załączniki
- Oświadczenie osoby zarządzającej transportem/osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w Rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009.
- Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 7c ustawy o transporcie drogowym - mikroprzedsiębiorca (przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągał roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro) może bez wyznaczania zarządzającego transportem, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu – jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.).
- Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy.
Zgodnie z art.4 pkt 21a ustawy o transporcie drogowym - baza eksploatacyjna jest miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:
a) miejsce postojowe,
b) miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
c) miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.
- Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłata administracyjna:
- Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie licencji.
- Za każdy wypis z licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za udzielenie licencji.
Opłaty można dokonać np. w kasie banku Pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu lub na konto Urzędu Miasta Rzeszowa.
Opłata skarbowa: opłata za pełnomocnictwo – 17 zł
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie banku np. Pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu.
Opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423  
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego). 
Zgodnie z art. 11 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.: Właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż 3 miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

 Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: