Transport drogowy

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Informacja w sprawie udzielenia/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2463)

Wymagane wnioski
Wniosek – formularz:
- Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Wymagane załączniki
Załączniki:
- Oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
- Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,
- Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz z dokumentem potwierdzającym fakt zarządzania,
- Dokument potwierdzający posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Wymóg posiadania sytuacji można potwierdzić:
a) rocznym sprawozdaniem finansowym,
b) dokumentami potwierdzającymi:
- dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
- posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
- udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
- własność nieruchomości.
Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi 50.000 euro. Stosuje się kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena jest dokonywana.
- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
W przypadku zmiany siedziby, adresu, oznaczenia przedsiębiorcy lub nazwy:
- Dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji,
Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP
Sposób opłacania
Opłata administracyjna:
Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pobiera się opłatę w wysokości:
-
licencja ważna od 2 do 15 lat – 800 zł
- licencja ważna powyżej 15 do 30 lat – 900 zł
- licencja ważna powyżej 30 do 50 lat – 1000 zł
Za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty za udzielenie licencji.
Opłaty można dokonać np. w kasie banku Pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu lub na konto Urzędu Miasta Rzeszowa.
Opłata skarbowa:
Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa –17 zł
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie banku np. Pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu.
Opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Nie  później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Opłata za odwołanie

-

Uwagi
Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 17 875-45-61.
Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: